Условия за ползване

Правила за използване на сайта (отказ от отговорност)

 1. Сайтът:  http://www.africanmango-bg.com е собственост и се администрира от “Трипинг” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Николай Ракитин” № 4, телефон за контакти: 02/9438090.

  Всички права върху сайта са запазени и са собственост на “Трипинг” ЕООД. Съдържанието на сайта не може да се възпроизвежда дори и/или частично без писменото съгласие на “Трипинг” ЕООД.

 2. Достъпът до сайта и  софтуера, съдържащ се в него се предоставят на потребителя във вида, в който са, без каквито и да е гаранции (изрични или мълчаливи), както и без всякаква отговорност съгласно действащото законодателство. “Трипинг” ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от или във връзка с използването на сайта, освен в случаи на предумишлени действия. Във всички случаи “Трипинг” ЕООД не носи отговорност за непреки, съпътстващи, последващи и специални вреди, причинени от или във връзка с използването на сайта.

 3. Всяка информация за продукт или друга информация, публикувана чрез сайта се предоставя добросъвестно от “Трипинг” ЕООД, като същата се базира на източници, които се считат за абсолютно достоверни. Тази информация обаче не може да се тълкува, като създаваща каквито и да е гаранции или задължения за “Трипинг” ЕООД и не освобождава потребителя от задължението да извършва собствени проучвания и тестове. Информацията в сайта, независимо от контекста на същата, не може да се разглежда и/или приема като средство за диагноза, лечение, лек или предотвратяване на каквото и да било заболяване.

 4. Освен ако писмено изрично не е указано друго, съдържанието на Общите условия на продажби на “Трипинг” ЕООД  не се променят от сайта, неговото съдържание, материали и информация.

 5. “Трипинг” ЕООД има право да променя и/или деактивира сайта или части от него без предизвестие, по свое усмотрение и без да носи каквато и да било отговорност за това, както и няма задължение да актуализира сайта.

 6. Връзки към уебстраници на трети страни (хиперлинкове) не могат да се считат за одобрение на сайтовете на тези трети страни от “Трипинг” ЕООД и фирамата не носи отговорност за достъпността на такива сайтове или тяхното съдържание. Потребителят използва връзките към тези сайтове изцяло на собствен риск. “Трипинг” ЕООД не упражнява контрол върху сайтове, които се показват като резултати от търсене, сайтове, които съдържат приложения, продукти или услуги на Google, или линкове измежду разнообразните ни услуги. Тези други сайтове може да поставят свои собствени „cookies“ или други файлове на Вашия компютър, да събират или да изискват лична информация от Вас.

 7. Седалището, адреса на управление, а също така и адреса, на който дружеството извършва преимуществено своята дейност, се намират в България и дейността на дружeството изцяло се съобразява с изискванията на българския Закон за защита на личните данни. В случай, че е необходимо прехвърляне на информация в други страни, в които законодателната уредба на защита на личните данни е различна от тази в България и ЕС, регистрираните потребители ще получат съответната информация.

 8. При изрично законово изискване “Трипинг” ЕООД може да разкрие на компетентни държавни органи Вашата лична информация. “Трипинг” ЕООД желае да е в помощ при прилагането на закона, защитата на интелектуалната собственост и сродните й права. Ние имаме право да разкрием събраната за Вас информация, когато законьт, друг нормативен или индивидуален административен акт налагат това. “Трипинг” ЕООД е в пълното си право да разкрива лична информация в случай на съмнение, необходимост или във връзка с разследване на престъпление, нарушаване на авторски права, лични свободи и всякакъв тип дейност, която може да се третира като незаконна или може да въвлече “Трипинг” ЕООД в нарушение на закона.

 9. Трипинг ЕООД си запазва правото да преустанови регистрации и сподели лична информация, когато сметне това за необходимо – с цел защита правата, собствеността и безопасността на компанията, нейните подразделения и партньори, които са в договорни отношения с “Трипинг” ЕООД, посетители на сайта или други. В това число се разглеждат и случаите с обмяна на информация с организации с оглед предотвратяване на измами.

Free PageRank Checker